Manual

SEs

Rekommendationer

När du har erhållit en klocka från Qunik of Sweden finns det en rad rekommendationer som vi gärna ser dig följa. Detta är till för att klockan ska hålla så länge som möjligt och att just din klocka skall omfattas av garantitiden.

  • Undvik onödig kontakt med vatten - Klockan är vattentät för 5ATM, vilket betyder att den tål snabba kontakter under vattenytan. Dock är kontakt med vatten (badning, diskning etc.) ingenting vi rekommenderar.
  • Undvik stötar – Det är lätt att tappa klockan, och det är naturligtvis inte bra. Detta omfattas inte av garantin. Likväl omfattas inte garantin gällande stötar/påfrestningar när din klocka sitter på din handled. Exempelvis vid vurpa, bilkrock, träningsövningar etc.
  • Undvik onödiga bandbyten – Banden på din klocka är utbytbara och kan tas av med hjälp av hakarna på baksidan av banden. Dock skall man undvika onödiga byten av bandet för att de ska hålla så länge som möjligt.
  • Batteribyte – Vid byte av batteri skall klockan lämnas in till en professionell urmakare. Efter ett batteribyte skall även klockan trycktestas för att vattentätheten skall förbli intakt. Detta påverkar också garantin.

Vid eventuella funderingar och frågor, vänligen vänd dig till den butiken/återförsäljaren du köpte klockan av i första hand. Vid köp direkt från Qunik of Sweden, vänligen kontakta support@qunikofsweden.se.

Manual

Tidsjustering - För att justera tiden på din klocka drar du ut kronan tills du hör ett litet ”klickljud”. Du skruvar sedan kronan medsols för att justera tiden framåt och vice versa. När du har justerat tiden trycker du tillbaka kronan tills du har samma klickljud. Då startar din klocka igen. Se bilder nedan.

m1
m2
m3

Byte av band – Du kan byta band väldigt enkelt på din nya klocka. Vi rekommenderar dig att vara försiktig när du byter banden och inte använda mer kraft än vad som krävs. På baksidan av din klocka finns den en liten ”hake/sprint” på respektive bandsida som skall användas för att avlägsna bandet från boetten. För haken/sprinten inåt mot mitten av bandet. När du fört den tillräckligt långt skall bandet lossa från boetten. Vid montering av bandet gör samma procedur i omvänd ordning. Se bilder nedan.

b1
b2
UK

Recommendations

When you have recived your watch from Qunik of Sweden there is a number of recommendations that we would like you to follow. The recommendations serves as a purpose to make your watch last as long as possible and is covered by the warranty.

  • Avoid unnecessary contact with water – The watch is water resistant up to 5ATM, which means that the watch can hold for quick contact under water. However, this is not something we recommend you to do. Try to avoid contact with water when you for example do the dishes, are swimming, are showering etc.
  • Avoid impacts – It is easy to drop the watch, and that is of course not good. That is something that’s not covered by the warranty. Impacts that occur in specific situations are not covered by the warranty either. For example crasches of any sort, unnecessary impacts in sports etc.
  • Avoid unnecessary strapchanges – The strap on your watch is replaceable and can be removed by using the hooks/sprints on the backside of the straps. However, we recommend you to not change the straps unnecessary.
  • Battery replacement – When it is time to replace the battery you have to let a professional help you. When the battery is replaced by a new one the watch has to be pressuretested to establish that the water recistance remains. Otherwise, this will effect the warranty.

If you have any thoughts or questions, please contact the store/retailer that you bought the watch from. If you have bought the watch directly from Qunik of Sweden, please contact us at support@qunikofsweden.se.

Manual

Adjust the time – To adjust the time on your watch you need to pull out the crown until you hear a ”click”. Then you screw it clockwise to adjust the time forward and the screw it anticlockwise to adjust the time backwards. When your done adjusting the time you need to push the crown back in place to start the watch again. See pictures below.

m1
m2
m3

Change the strap – You can simply change the straps on your watch. However, we recommend you to be careful when you change the strap, and don’t use more force then necessary. On the backside of your watch there is a small hook/sprint on each side of the straps that is used to remove the straps. Pull the hook/sprint to the middle of the strap. Once you have pulled it enought the strap should come off the bouett. To fit the strap back into place you do this order in reverse. See pictures below.

b1
b2